Google Tasks の 隠し版?

https://mail.google.com/tasks/canvas?pli=1